Bachelor thesis: Host specialization in order Strepsiptera Print

Hostitelská specializace u řasníků (Strepsiptera)

Kateřina Jůzová (2009)

Abstrakt
Řasníci jsou skupina obligátních parazitů s vysoce specializovanými adaptacemi k životu se svými hostitely. Adaptace se projevují jak na morfologické úrovni vznikem nových struktur, tak na změnách hostitelova chování, kterým řasníci pravděpodobně manipulují ve svůj prospěch. U jednoho druhu je podrobně popsán unikátní způsob obrany proti imunitní odpovědi hostitele. Během vývoje skupiny vznikaly jednotlivé adaptace v závislosti na změnách hostitelského spektra. Výrazný je sexuální dimorfismus dospělých jedinců: samice je endoparazitická a neotenická (kromě bazální čeledi Mengenillidae), zatímco samec je volně žijící a létá. To může způsobit rozdílnou klasifikaci druhu u samce a samice. U mnoha rodů řasníků není znám ani jejich hostitel. Tyto nedostatky a některé další jsou zmíněny v této práci jako fakt, který znesnadňuje nebo přímo znemožňuje odhad a měření hostitelské specifity u řasníků. Také jsou zde uvedeny některé adaptace a jiné aspekty související se vztahem hostitel-parazit.

 

Klíčová slova: řasnokřídlí, parazitizmus, specializace, adaptace, hostitelská specifita, superparazitismus


Abstract

Strepsiptera are a group of obligatory parasites with highly specialized adaptations to the life with hosts. The adaptations appear either on morphological level by development of new structures, or on changes of host behaviour probably used in manipulation for their benefit. At least one strepsipteran species have developed unique mode of defence against the host’s immune response. During the evolution of Strepsiptera, particular adaptations have resided in dependence on host changes. Sexual dimorphism of adult individuals is distinctive. Female is endoparasitic and neotenic (except the basal family  engenillidae), while male is free living and flies. For this reason male and female could be classified in separate species. Moreover, the hosts are unknown in many genera of Strepsiptera. These and other deficiencies are mentioned in this study as a fact, which makes difficult or even impossible to estimate and measure host specificity in Strepsiptera. Some of the adaptations and other aspects host-parasite associations are also
mentioned.


Key words: Strepsiptera, parasitism, adaptace, host specificity, superparasitism

 

DOWNLOAD

Last Updated on Monday, 23 January 2012 14:13