Bachelor thesis: Parasitic strategies of cuckoo bees (Hymenoptera: Apoidea) Print

Parazitické strategie kukaččích včel (Hymenoptera: Apoidea)

Jana Habermannová (2009)

Abstrakt
Kukaččí neboli kleptoparazitické včely kladou vajíčka do hnízd jiných včel. Z toho důvodu se nemusí během života zatěžovat stavbou hnízda, buněk a shromažďováním potravy pro potomky. Na druhou stranu musí umět proniknout do cizího hnízda a naklást tam do vhodné buňky své vajíčko tak, aby hostitelská samice nic nezjistila. Dalším problémem, se kterým se musí kleptoparazit vyrovnat, je nutnost zničit ostatní obyvatele parazitované buňky – to znamená potomka hostitele a případně i potomky jiných kleptoparazitických samic. Vzhledem k vícenásobnému vzniku kleptoparazitismu u včel, není překvapivé, že kukaččí včely používají různé strategie, jež vedou k úspěšné parazitaci hnízda a zároveň tedy k úspěšnému rozmnožení. V této bakalářské práci jsou shrnuté dosud známé poznatky o parazitických strategiích, které se u kukaččích včel vyskytují. Pro lepší pochopení problematiky je zde rovněž popsána fylogeneze a evoluce kleptoparazitismu u včel.


Klíčová slova: kukaččí včely, kleptoparazitismus, Halictinae, Megachilinae, Nomadinae, Apinae


Abstract
Cuckoo or cleptoparasitic bees lay their eggs into nests of other bees. Hence they do not have to spend energy on building a nest or cells, and on collecting pollen supplies for immature stages. On the other hand they have to penetrate into a host nest and lay an egg into an appropriate cell while undetected by the host. The cleptoparasite has to tackle, that is the destruction of all other inhabitants of the parasitized cell – immature stages of the hosts as well as possible immature stages of other parasitic bees. With respect to various origins cleptoparasitism among bees it is not a surprise that cuckoo bees use different strategies leading to successful nest parasitation along with successful reproduction.
This work summarizes all findings about occurring parasitic strategies of cuckoo bees, which we have learned so far. For better understanding of this matter, an analysis of fylogenesis and evolution of bee cleptoparasitism is also included.


Key words: cuckoo bees, cleptoparasitism, Halictinae, Megachilinae, Nomadinae, Apinae

 

DOWNLOAD

 

Last Updated on Thursday, 22 January 2015 16:34