Bachelor thesis: Method of individual marking in Apoidea and their utilization Print

Metody individuálního značení jedinců u Apoidea a jejich využití

Lenka Macháčková (2009)

Abstrakt
Monitorování pohybu zvířat je základem pro pochopení jejich biologie, demografie a etologie. Díky široké nabídce značícího materiálu, můžeme zhodnotit populační dynamiku hmyzu, teritorialitu, potravní návyky, chování a další ekologické interakce. Ideální značící látka by měla být trvanlivá, přilnavá, netoxická, rychle schnoucí, bezpečná pro životní prostředí, cenově přijatelná a neměla by ovlivňovat normální biologii hmyzu. Tato práce pojednává o značení hmyzu a výhodách a nevýhodách jednotlivých metod. Práce se speciálně zaměřuje na značící metody u Apoidea, kde se nejčastěji využívá značení pomocí očíslovaných štítků a značení pomocí barevných kódů. V současné době dochází k rozvoji monitorování jedinců pomocí harmonického radaru. Tento radar umožňuje sledování hmyzu na stovky metrů a tvorbu prostorově geometrických map.


Klíčová slova: značící techniky, individuální značení, hmyz, včely, Apoidea


Abstract
Monitoring the movement of animals is essential for understastanding of its basic biology, demography and ethology. Thanks to wide diversity of markers, we can assess insect population dynamic, territotiality, feeding, behavioral and other ecological interactions. The ideal marker should be persistant, adhesive, non-toxic, quick drying, environmentaly safe, cost-effective and it should persist without affects to the normal biology of insect. This thesis treat insect marking, advantages and disadvantages of each technique. This thesis is focused on the marking techniques in Apoidea, where numbered tags and
colour codes are the most applied. Recently, monitoring of individuals with harmonic radar is beging to be used. This radar enable tracking of insects trough hundreds meters and making spatially geometric maps.


Key words: marking technique, individual marking, insect, bee, Apoidea

 

DOWNLOAD

Last Updated on Monday, 23 January 2012 14:12